First sledding with the puppies W and W


© Margareta Kohrtz 2015