Wohpe, still snow up at the mountains


© Margareta Kohrtz 2015